یادداشت روژمان – ضرورت معرفی بیشتر و توده‌گیر کردن آلترناتیوی انقلابی

یادداشت روژمان – ضرورت معرفی بیشتر و توده‌گیر کردن آلترناتیوی انقلابی

آلترناتیوی انقلابی

خبرگزاری‌ها در هیجدهم دی ماه، برابر با هشتم ژانویه ٢٠٢٣ خبر دادند که شبکه فرشگرد، در بیانیه‌ای اعلام کرد که در آینده در حزبی به نام «ایران نوین»، که تشکیل داده، فعالیت خواهد کرد. این حزب بازی در ادامه پیام یک ورزشکار، یک بازیگر و چند فعال سیاسی بورژوا روی داده‌است. مهمترین ویژگی این جمع‌های رنگارنگ و بورژوا حفظ نظامی مبتنی بر سیستم سرمایه‌داری و با تکیه بر استثمار شدید و شدیدتر زنان و مردان کارگر و حفظ تمامیت ارضی در ایران است. این دو ویژگی، که یکی جهانی و دومی ایرانی می باشد، پایه تمام مصائب در این کشور و استبداد سیاسی هاری است که در دوره‌های دو رژیم بهره‌کش و انگل پهلوی و اسلامی تجربه شده‌اند. اپوزیسیون مذکور در داخل مملکت ریشه‌ای ندارند و امپریالیست‌های غربی، و در راس آنها آمریکا، هم روی این اسب‌های بازنده سرمایه‌گزاری نکرده‌اند، اما در سایه شلوغی رسانه‌ای ایجاد شده پیرامون آنان دارند و به طرزی کاملا مخفیانه بدیل خود را تکمیل می کنند.
علیرغم اینکه اکسیون‌ها خیابانی در ایران کمتر شده، اما این نشانه بلوغ انقلاب است. زیرا مبارزین و انقلابیون به اشکالی روی آورده‌اند که کمتر تلفات داشته و سرانجام بازگشت به خیابان را برای همه کسانی فراهم خواهد کرد که آرزوی گور شدن رژیم اسلامی را دارند.
تمام شواهد نشان می‌دهد که انقلابیون، مبارزین و فعالان سیاسی مبارزه را با زندگی روزانه عجین کرده و دارند نیروهای سرکوب را هر روز فرسوده‌تر از روز قبل کرده و امکان کشتار در خیابان را از آنها می‌گیرند. در ضمن رویکرد طبقه کارگر با اعتصابات تعرضی و رو به گسترش آن و اقشار میانی رو به پائین، نظیر افزارمندان و کسبه کوچک ناشی از تکامل پیدا کردن انقلاب می باشد. تعمیق انقلاب و موارد یاد شده سرنگونی جمهوری اسلامی را به امر واقع تبدیل کرده‌اند. بازی بدیل سازی آشکار اپوزیسیونِ بی ریشه بورژوائی، و بدیل‌سازی مخفی امپریالیست ها از آن واقعیت‌ها سرچشمه میگیرند.
طبعا کارگران پیشرو و سوسیالیست‌ها نیز به نوبه خود بدیل مدون دارند، اما باید آن‌ها را به روز و توده‌گیر کنند. انقلاب کنونی با خواست آزادی و برابری کامل زنان از قید و بندهای موجود و مطالبه سرنگونی جمهوری اسلامی و روی‌آوری بیشتر کارگران شاغل و متشکل به آن زمینه اجتماعی برای به‌روز کردن و توده‌گیر کردن بدیل معطوف به زندگی و کارِ زنان و مردان کارگر و زحمتکش را فراهم کرده است. باید در این راستا فعالیت‌ها را منطبق با شرایط انقلابی تشدید کرد. لازم است مشخصات این بدیل را بیشتر و بیشتر توضیح داده، تبلیغ نمود و الخ.

این مطلب مرتبط را هم بخوانید:

شعارهای مردم بلوچستان چشم اندازی روشن برای ایران

Related posts