بیانیه حزب فمنیست‌های فنلاند در حمایت از جنبش زن زندگی آزادی

متن زیر ترجمه بیانیه حزب فمنیست‌های فنلاند می‌باشد که سخنگوی این حزب در آکسیونی که برای دفاع از مبارزات جاری جوانان انقلابی جنبش زن زندگی آزادی در ایران برگزار شده بود قرائت کرد و با استقبال حاضرین مواجه گردید.

در مدت اخیر اتفاقات زیادی در ایران افتاده است، از جمله به خیابان آمدن جمعیتهای هزاران کسی در اکثر شهرهای ایران که بعد از کشته شدن مهسا امینی توسط نیروهای گشت ارشاد درتهران شروع شد. برای ضدیت با قوانین سختگیرانه ای که تلاش میکند که زنان را کنترل نماید. در واقع زنان از این همه فشاربه تنگ آمده اند و در محکوم کردن این همه فشار به سوختن حجابشان پرداخته اند و یا گیسوهایشان را بریده اند.همه این اقدامات نشان از شجاعت وجسارت زیادی از جانب زنان میباشد که دست به جنین ریسکی بزنند.در حالیکه انجام این کارها ممکن است عاملی برای دستگیری و زندانی شدن و حتی مرگ باشد.البته این اقدامات یک دفعه و ناگهانی نبوده است، زیرا این اعتراضات قبلا هم وجود داشته اند ومخالفین دولت وخصوصا کردها همیشه متشکل و سازمانیافته بر علیه قوانین تبعیض آمیز مبارزه کرده اند و حالا به نقطه اوج خود رسیده است.دولت حاکم ایران به این اعتراضات عکس العمل شدید وخشونت باری داشته اند و هزاران نفر را دستگیر کرده اند و در زندان آنها را شکنجه کرده اند و به قول نیروها و افراد سیاسی فعال مخالف رژیم تجاوز کردن به زندانیان یکی از شیوه های معمول دولت در زندانها میباشد.

سرکوب وخشونت رژیم بر علیه معترضان بیش از شش هفته ادامه داشته است و رژیم واقعیتها را انکار میکند و معترضین را به عوامل بیگانه متهم میکند.

دولت ایران درمخالفت با معترضان همه نیروهای سرکوبگر وتروریستی خودش را به کار گرفته است و تا حال عده زیادی از فعالین را به قتل رسانده است که عده زیادی از قربانیان کودک هستند.

حکومت فعلی ایران هیچ صدای معترضی را نمیپذیرد و هیچ حقی برای انجام اعتراض مسالمت آمیز و دموکراسی قائل نیست و باتهدید وایجاد رعب ووحشت از اعلاام  نظر مردم جلوگیری مینمایند.

ىه پاخواستن اینبار مردم در ایران بطور جدی خواهان برابری حقوق زن ومرد و همچنین تعویض رژیم است. حجاب اجباری برای زنان نمادی از جانب رژیم برای  تحقیرزنان و حفظ حکومت بوده است. در حالیکه مسئله حجاب باید امری شخصی برای زنان باشد.

تا کنون از جانب دولت فنلاند هیچ صحبتی در این زمینه نکرده اند وبا یک کلمه هم این اقدامات رژیم ایران را محکوم نکرده اند. رئیس جمهورفنلاند ساولی نینیستو را دیده ایم که در این مدت بارها به نمایندگان ایران همچون دوست صمیمی دست داده است.در حالی که وزیر خارجه فنلاند از مردم فنلاند میخواهد به ایران نروند، کوچکترین اشاره ای به نقض حقوق بشردر ایران نمیکند، اما برجایگاه ویژه واهمیت روابط اقتصادی با ایران تاکید میکندیک لحظه فکر کنیم که دولت فنلاند با این موضعگیری چه پیامی به جهان میدهد.

حزب فمنیست فنلاند از دولت میخواهد که :

– اقدامات جمهوری اسلامی را در مقابل حرکتهای مسالمت آمیزمردم ایران را محکوم کند.

– خواهان شفافیت و روشنگری در باره زندانیان سیاسی و آمار قربانیان وهویت آنان باشد.

–  مشارکت ودخالت  دراقدامات مشترک جهانی و تروریست نامیدن نیروهای سرکوبگررژیم.

– تحریم سیاسی دولت ایران و گروه های تروریستی ایران.

– میزان کار سیاسی با ایران را کاهش دهد،سازمانهای تروریستی که با ایران همکاری میکند شناسایی و محکوم و تحریم کند.

 در قانون اساسی فنلاند آمده است که روابط سیاسی فنلاند با دول متفاوت باید به امر رعایت حقوق بشر یاری کند و آنرا پیش ببرد، در حال حاظر این امر متحقق نمیشود. زنان ایران  حقشان بیشتر از آنست که مطالبه میکننس.

حزب فمنیستی فنلاند  تمام قد با مردم ایران همراه است وهمبستگی خود را اعلام میدارد و امیدوار است که این خیزش مردمی تغییر در حکومت ایران و قدمی به جلو در تحقق برابری و حقوق انسانی ودمکراسی باشد.

ژن ژیان ئازادی     زن زندگی آزادی .

Related posts