تداوم اعتراضات سراسری دانشجویان در کشور

روز شنبه 30 مهر ماه آبان ماه، شمار دانشجویانی که به صف اعتصاب‌ کنندگان در دومین ماه اعتراضات سراسری در ایران پیوستند، افزایش پیدا کرد.

اعتراضات دانشجویی در سراسر کشور 1 edited

تجمع دانشجویان دانشگاه مازندران در میدان نیمای این دانشگاه در حالی  شکل گرفته که با برخورد شدید نیروهای حراست، بسیج و انجمن اسلامی این دانشگاه با دانشجویان معترض همراه است و با مقاومت دانشجویان معترض ادامه دارد. در دانشگاه بهشتی، دانشجویان توانستند علیرغم ممانعت حراست دانشگاه، سلف سرویس خود را آغاز کنند و دختران و پسران دانشجو در آن مشترکا حضور یابند. اعتراضات دانشجویی در دانشگاه تهران (پردیس شمالی)، دانشکده فنی دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی،دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، دانشگاه تبریز، دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد، دانشگاه اصفهان، دانشگاه یاسوج، دانشکده دندانپزشکی مشهد، دانشکده علوم پزشکی همدان، دانشگاه علم و فرهنگ، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران، دانشگاه امیر کبیر، علیرغم جو شدید امنیتی و سرکوب، بطور گسترده‌ایی در جریان بود.

اعتراضات سراسری دانشجویان فاکتور مهمی در به پیروزی رسیدن این خیزش است.

Related posts