زانا سعیدزاده در گفتگو با صدای آمریکا: کولبری و سوختبری پدیده‌های محصول تبعیض و فقر هستند

زانا سعیدزاده سردبیر سایت روژمان در گفتگو با تلویزیون صدای آمریکا (VOA) به وضعیت کلی کولبران و سوختبران پرداخت.

Related posts