سونیا شریفی اولین کودک محکوم بە “محاربە” در اعتراضات اخیر

سونیا شریفی، کودک ١٧ سالە و دانش آموز سال دوم دبیرستان در دادگاە انقلاب ایلام بە “محاربە” متهم شد.

شریفی

سونیا شریفی کە همزمان با اعتراضات روز ٢٨ آبان‌ماە ١٤٠١ در شهرستان آبدانان از توابع ایلام توسط نیروهای امنیتی همراه با ضرب و جرح بازداشت شدە بود در دادگاە انقلاب ایلام بە “محاربە” متهم و محکوم شد.
سونیا شریفی بعد از بازداشت بلافاصلە بە بازداشتگاە اطلاعات ایلام منتقل و درحال حاضر در کانون اصلاح و تربیت ایلام نگهداری می‌شود. همچنین با وجود اینکە از خانوادە او درخواست وثیقە شدە است، اما دادستان و نمایندە اطلاعات ایلام از پذیرش آن خودداری کردەاند.
این منبع مطلع افزود، این کودک از همان ابتدا با اتهامات سنگینی مواجە بودە، اما بە خانوادە او اعلام کردەاند در مورد آن چیزی نگویند و خودشان موضوع را حل می‌کنند، ولی در دو روز گذشتە خانوادە متوجە شدەاند دادستان و نمایندە اطلاعات ایلام با دستور از تهران برای او اتهام و حکم “محاربە” صادر و از آزادی موقت وی جلوگیری کردەاند.
این منبع مطلع اظهار داشت، این اتهام و حکم بە خود سونیا نیز ابلاغ شدە و بە او گفتەاند چشم بە راە آزادی نباشد. همچنین پروندە او درحال پاسکاری مابین عبدالوهاب بخشندە، دادستان ایلام و مسعود کارگر، دادستان آبدانان است و هرکدام می‌گویند دست من نیست و دست دیگریست.
این منبع مطلع اشارە کرد، سونیا شریفی مجبور به اعترافات اجباری در خصوص ساخت کوکتل‌ مولوتوف و شعارنویسی در زمان بازجویی شدە است. همچنین برای این کودک وکیل تسخیری گماشتەاند و با وجود معرفی وکیل تعیینی از پذیرش وکالت او جلوگیری کردەاند.

Related posts