زندانیان سیاسی در ایران شکنجه دارویی میشوند

گزارش تحقیقی در رابطه با شکنجه دارویی در زندان‌ها در ایران بیانیه شماره ۱٠ کمپین «شکنجه دارویی، قتل عمد خاموش دولتی»

سیاسی در ایران شکنجه دارویی میشوند

در بین تمام اشکال شکنجه، شکنجه دارویی شنیع ترین است، زیرا ممکن است خشونت در آن به کار برده نشود، هیچ نشانه ظاهری آشکاری که باعث سوء ظن شکنجه شود را در پی نداشته باشد و اسناد و مدارک ثبت شکنجه یا استفاده از انواع مواد مخدر عمدا مخفی شود. »

ویلیام هاپکینز، روانپزشک در سازمان رهائی از شکنجه می گوید:
« در سازمان رهائی از شکنجه ، ما شاهد عواقب شکنجه دارویی زندانیان از کشورهایی مانند ایران را که در این گزارش شرح داده شده ، بوده و مستند کرده ایم. شکنجه دارویی بسیار ناراحت کننده و تنبیهی است زیرا باعث درد شدید جسمی، تغییرات فیزیولوژیکی مضر و دردناک، سردرگمی، ناهنجاری های ادراکی، ترس و اضطراب، بی حالی و از دست دادن اختیار شخصی می شود.
من شخصاً در کارم در زمینه بازپروری جان بدربردگان شکنجه در سازمان رهائی از شکنجه، از اثرات غیر انسانی شکنجه دارویی آگاه هستم. روایتها در مورد این شکنجه از مواردی مانند به غلط بستری کردن زندانی سیاسی در بخش روانپزشکی، دادن تشخیص‌های ساختگی بیماری روانی، به زور تزریق کردن دارو که باعث درد شدید درد تمام بدن میشود، تب ، سردرگمی و ترس شدید آنها میگوید.»

Related posts