یادداشت روژمان – صندوق‌های کمک مالی کارگری

یادداشت روژمان – صندوق‌های کمک مالی کارگری

های کمک مالی کارگری edited 1

با پیروزی اعتصابات و اعتراضات کارگران و کارکنان رسمی نفت در روز شنبه ٢٦ آذر راه پیوستن گسترده تر طبقه کارگر به انقلاب آزادیخواهانه و برابری طلبانه مردم هموار شده است. اکنون ضروری است به طور جدی تر به موانع سرِ راه اندیشید.
اولین و نخستین مانع سرکوب می باشد. ما با میزان توحش رژیم در برخورد به کارگران آشنا هستیم. این رژیم ددمنش برای بی قدرت کارگران و ارزان نگهداشتن نیروی کارِ آنها از اعدام، زندان، شکنجه و تهدید به منتهی درجه سود برده است.
اما مانع مهم دیگر در کنار سرکوب فقر تباه کننده ای است که رژیم مستبد، چه به عنوان بزرگترین کارفرمای ایران و چه به عنوان حافظ منافع همه بخش های سرمایه، بر طبفه کارگر حاکم کرده است. در یادداشت قبلی نوشته شد که شورای سازمانده اعتراضات کارگران پیمانی نفت یکی از راه حل های آسان کردن دست زدن به اعتصاب و مبارزه برای نفتگران را بدرستی مطرح کرده و آن تشکیل صندوق اعتصاب می باشد.
هنگامی كه كارگران در اعتراض و مبارزه بر علیه وضعیت موجود دست به اعتصاب بزنند، تنگنا و مشكلات مالی خود و خانواده شان به عنوان یك اهرم فشار برای مجبور كردن آنها جهت پایان دادن به اعتصاب عمل میكند. خانواده كارگرانی كه در این مبارزه دستگیر میگردند، به شدت در مضیقه مالی قرار میگیرند. همین مشكلات در هنگامی که خانواده کارگری با خطر اخراج کارگران روبرو هستند یقه آنها را میگیرد. كارگران باید به كمك یكدیگر شتافته و همدیگر را یاری دهند و فراتر از آن كمك رسانی مالی به یكدیگر را از طریق ایجاد صندوقهای مالی كارگری سازماندهی كنند.

این صندوقهای مالی می تواند به همت و با تلاش و پیگیری خود كارگران تشكیل شود، توسط خود آنها اداره شود، مسئولین این صندوقها با دخالت مستقیم اعضاء صندوق انتخاب گردند، همه كارگران بتوانند در آن عضو شوند. این صندوق ها مستقل از مدیریت، كارفرما و نهادهای دولتی هستند و موجودی این صندوق ها از طریق جمع آوری حق عضویت اعضا تأمین میشود. این صندوق ها در مواقع معینی نظیر دستگیری به دلیل اعتصاب و شرکت در راه پیمایی اعتراضی به هانواده های کارگران وام بلاعوض خواهد داد.
آنها در مواقع عادی و مطابق نوبت به اعضای خود وام می دهند و در موقع پیش آمد حوادث غیر منتظره و ناگهانی نظیر بیماری و سوانح محیط کار یا دستگیری در جریان اعتصاب بلافاصله وام ضروری به آنها می دهد. اینكه وام ضروری به چه مواردی تعلق میگیرد و میزان این وامها چقدر است، وامها چگونه و در چه اقساطی بازپرداخت میشود و نحوه اداره صندوق چگونه است در اساسنامه صندوق تعریف می شوند و منعکس میگردد.

ادامه دارد

Related posts