فاطمه محمدپناهی زن ١٧ ساله در سردشت به قتل رسید

فاطمه محمدپناهی زن ١٧ ساله اهل سردشت، توسط خانواده به بهانه‌ی واهی آنچه ناموس خوانده می‌شود به قتل رسید.

محمدپناهی قتل

به گزارش روژمان فاطمه محمدپناهی توسط دو برادر ناتنی خود و با مشارکت همسر به قتل رسید.

لازم به ذکر است که خانم محمدپناهی قربانی کودک همسری بود و با اجبار خانواده مجبور به ازدواج گردید.

سالانه در ایران تحت حاکمیت رژیم مرتجع و مردسالار جمهوری اسلامی به دلیل عدم آگاهگری و اشاعه فرهنگ اسلامی مردسالارانه و نبود قوانین بازدارنده، تعداد زیادی از زنان قربانی آنچه قتل‌های ناموسی خوانده می‌شود، خواهند شد.

Related posts