بیانیەی فعالین حقوق زنان سنندج در آستانە انتخابات رژیم

فعالین حقوق زنان سنندج در آستانه انتخابات فرمایشی رژیم، بیانیه‌ای را منتشر کردند.

فعالین حقوق زنان سنندج در آستانە انتخابات رژیم

مردم مبارز ایران!
جنبش انقلابی ژن، ژیان، ئازادی (زن،زندگی،آزادی) در سال ۱۴۰۱ صحنه سیاسی ایران را دگرگون کرد و اکثریت مردم از حاکمیت عبور کردند.
حال در اولین انتخابات بعد از خیزش ژینا، شاهد ورود مزدورانی با نام کاندیدا و افرادی که جاهلانه به تبلیغ و گرم کردن انتخابات می‌پردازند هستیم.
ما (فعالین حقوق زنان سنندج) اعلام می‌داریم که جمهوری اسلامی یک ساختار معیوب بوده و انتخاباتی که به انتصابات غیر مستقیم تقلیل یافته را به رسمیت نمی‌شناسیم.
در ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ با نه گفتن به صندوق رای نمایشی سیستم استبدادی در خانه می‌مانیم، تا فریاد زنیم:

نه به اعدام
نه به زندانی کردن افراد به خاطر بینش سیاسی مخالف با رژیم
نه به شلیک گلوله ساچمه ای به چشم معترضان
نه به حاکمیت ایدئولوژیک
نه به نقض حقوق بشر
نه به تبعیض جنسیتی
نه به اخراج معلمان و استادان دانشگاه
نه به سرکوب دانشجویان
نه به سرکوب کارگران
نه به رژیم جمهوری اسلامی.
در خانه می‌مانیم تا نشان دهیم جنبش زن زندگی آزادی، زنده و پویاست.

ژن، ژیان، ئازادی

زن، زندگی، آزادی

Women, Life, Freedom

فعالین حقوق زنان سنندج
اسفندماه ۱۴۰۲

Related posts