“میثم چندانی” در زندان زاهدان اعدام شد

“میثم چندانی” زندانی سیاسی بلوچ بعد از ١٢ سال حبس در سیاه‌چاله‌های رژیم، در زندان زاهدان اعدام شد.

چندانی اعدام

به گزارش روژمان “میثم چندانی” زندانی سیاسی بلوچ ١٢ سال پیش توسط بیدادگاه‌های رژیم به اتهام “محاربه” به اعدام محکوم شده بود.

رژیم جمهوری اسلامی همچنان با صدور و اجرای احکام سنگین و غیر انسانی ‌همچون اعدام، سعی در سرکوب جنبش‌های آزادیخواهانه در ایران را دارد و این سرکوب در مناطقی با ملیت مختلف، همچون کردستان و بلوچستان به مراتب سنگین‌تر است.

Related posts