یک کودک بلوچ بر اثر افتادن در هوتک جانباخت

یک کودک هفت ساله در شهرستان دشتیاری بر اثر افتادن در هوتک (گودال ذخیرە آب) جان خود را از دست داد.

جانباختن کودک بلوچ edited

به گزارش روژمان هویت این کودک بلوچ “عبدالواحد بلوچ” هفت ساله و اهل روستای بلوچی آدم بازار شهرستان دشتیاری می‌باشد که در هنگام بازی در کنار هوتک، به داخل آن افتادە و جان خود را از دست داده است.

براساس گزارش سالانه ۲۰۲۱ کمپین فعالین بلوچ، دستکم ۳۷ بلوچ که ۲۱ تن از آن‌ها کودک بوده‌اند بر اثر غرق شدگی در آب هوتک، رودخانه، دریا، کانال آب یا ریزش دیواره هوتک‌ها کشته و زخمی شده‌اند.

هوتک یا هوتگ، گودال حفرشده برای ذخیره آب است که بیشتر برای مصرف احشام به کار می‌رود، اما در سال‌های اخیر با بحران کمبود آب در بلوچستان مردم از آب هوتک‌ها برای شرب و مصارف خانگی استفاده می‌کنند.
به گزارش کمپین فعالین بلوچ در سال ۲۰۲۲ میلادی دستکم ١۵ کودک در هوتگ‌ غرق شده‌اند.

Related posts