یادداشت روژمان – کار شورایی در شرایط انقلابی

یادداشت روژمان – کار شورایی در شرایط انقلابی

جوانان محلات ۳۰ شهر ایران و جبهه متحد محلات ایران با فراخوانِ دست زدن به اعتصاب و اعتراضات سراسری در روزهای 14، 15 و 16 آذر اظهار وجود امید بخشی کردند. هماهنگی بین محلات سی شهر و شکل گیری جبهه متحد محلات نشان می دهد که در دل انقلاب و رویارویی هر روزه با دشمن به امر سازمان یابی توجه شایانی مبذول گشته است. این امر نمایانگر یک آینده نگری سازمده و الهامبخش می باشد. امید اینست که جوانان تشکل یافته مذکور اطلاعاتی راجع به پروسه شکل گیری، متحد شدن و شکل سازمانیشان پخش کنند تا از جانب نیروهای علاقمند مورد استفاده قرار گیرد.
تا اطلاعات آگاهگرانه ای از تشکل های مذکور میرسد می توان تصور کرد آنها یا سازمان شورایی دارند و یا اگر کمیته هم باشند به شیوه شورایی کار میکنند. زیرا شورا و کار شورایی سنت کارگری و سوسیالیستی بوده و در میان انقلابیون ایران و بویژه کارگران کارایی خود را نمایانده است. تجارب تاریخی در خود ایران و جهان نشان داده اند که شورا شکل مناسبی برای اداره امور و اعمال یک رهبری جمعی است. یعنی لازم است همه کارها با شور و مشورت و اعمال خرد جمعی پیش برود.
اما در دوره هایی که نیروهای انقلاب و ضد انقلاب حاکم هر روز رو در روی هم قرار گرفته و با هم مقابله میکنند شورا گاه ناچار می شود رهبریش را از طریق فردی از اعضای خود اعمال کند. به عبارت روشنتر در شرایط امروز کشور شورا باید برای هدایت کشمکش های تند و سخت هر روزه ای که در خیابان و کوچه ییش می آید کارایی خود را از طریق انتخاب مسئولی کارا نشان دهد که هر آن قابل جایگزینی باشد. جهت توضیح بیشتر باید گفت در انقلاب حاضر که بین سرکوبگران رژیم و انقلابیون در خیابان ها و کوچه ها جنگی سخت در جریان است نیروهای انقلاب به فرماندهی یک فرد تیزهوش، مجرب و توانا نیاز دارند. در صحنه های روزانه و رویایی ها همیشه شرایطی متغییر ایجاد می شود که باید تصمیمات سریعی پیرامون آنها گرفت. مسول منتخب باید در هر لحظه تصمیم مقتضی و به طریقی بگیرد که بدون تلفات و یا با کمترین تلفات پیروزی میدانی و مقطعی را کسب کند. ضروری است این مسئول منتخب در اولین فرصت نتایح کار خود و جمعبندی اقدامات انجام شده را در اختیار شورا بگذارد. لازم است این تجارب در اختیار تشکل هایی گذاشته شود که نظیر جوانان محلات ۳۰ شهر ایران، جبهه متحد محلات ایران توانسته اند کار جمعی خود را گسترش دهند.

Related posts