کولبر نیوز: در دو ماه ١٣٨ کولبر در کردستان کشته یا زخمی شدند

کولبر نیوز در گزارشی از کشته و زخمی شدن ١٣٨ کولبر ازجمله ٢ نوجوان در مرزهای کردستان خبر داد.

edited

به گزارش روژمان و به نقل از کولبر نیوز از اول مهرماه تا ٢٧ آبان‌ماه ١۴٠۲، جمعاً ١٣٨ کولبر از جملە ٨ کودک زیر هجدە سال در مناطق مرزی کوردستان بر اثر عواملی هم‌چون تیراندازی مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی، ضرب و شتم توسط نیروهای نظامی رژیم و رفتن روی مین، کشته و زخمی شده‌اند.

از این تعداد جمعاً ۶ کولبر کشته و ١٣٢ کولبر نیز زخمی شده‌اند.

از مجموع ١٣٨ کولبری که کشته و زخمی شده‌اند ١٢٧ مورد معادل (%٩٢) با تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی صورت گرفته است.

لازم بە ذکر است کە عمدە موارد در مناطق مرزی هەنگەژال بانە (٨۵ مورد)، نوسود (٣٣ مورد) و سقز، مریوان، پیرانشهر، نودشە و تەتە هورامان اتفاق افتاده است.

این در حالی است که در شش ماە نخست سال جاری نیز، ۱۳ کولبر کشته و ۷۲ کولبر دیگر زخمی شده‌ بودند که ٧٧ مورد آن معادل (%۹۱) با تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی صورت گرفته بود.

Related posts