یادداشت روژمان – امپریالیسم و انقلاب مردم

یادداشت روژمان – امپریالیسم و انقلاب مردم

در بهمن سال ٥٧ خورشیدی سران سه دولت امپریالیستی آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان غربی وقت در ١٤ تا ١٧ دی ماه ١٣٥٧، برابر با ٤ تا ٧ ژانویه ١٩٧٩ در جزیره گوادلوپ نشستی برگزار کردند. یکی از موضوعات اصلی آن کنفرانس بررسی وضعیت بحرانی ایران بود. در آن جلسه پیرامون قریب‌الوقوع بودن سرنگونی محمدرضا پهلوی توافق حاصل شد. بنا بر اسنادی که در آمریکا از حالت طبقه‌بندی خارج گردیده خمینی در ژانویه همان سال توسط ابراهیم یزدی و از طریق وارن زیمرمان، دیپلمات ارشد سفارت آمریکا در فرانسه به کارتر، رئیس جمهور وقت آمریکا، چنین پیام داد:
“اگر بختیار و رهبران فعلی ارتش دخالت در امور را متوقف کنند، ما مردم را آرام خواهیم کرد و این باعث خواهد شد که به آمریکایی‌ها (در ایران) آسیبی وارد نشود.”
دولت امپریالیستی آمریکا از قبل متوجه خطر جدی چپ ها در انقلاب ایران شده و وقتی بختیار از اداره جامعه ناتوان درآمد با تحویل ارتش به جریان اسلامی موافقت کرد و سبب شد که آنها حاکم شوند. اگر این اتفاق نمی افتاد بعد از قیام دو روزه بهمن که توسط چپ ها سازمان یافت و با قدرتی که طبقه کارگر پیدا کرده بود استقرار جمهوری اسلامی مقدر نبود.
اکنون و بعد از ٤٣ سال انقلابی ریشه دار و با جوهر چپ آغاز شده که مصمم به براندازی جمهوری اسلامی می باشد.
کشورهای امپریالیستی و در راس آنها دولت آمریکا میخواهند با استفاده از مبارزات انقلابی انجام گرفته رژیم را بر برابر خواست های خود به تسلیم وادارند، اما به هیچ وجه خواهان سرنگونی این سد ارتجاع در مقابل کارگران و سوسیالیسم آنها نیستند. اکنون باید پرسید که آیا دولت ها نامبرده توان دخالت موثر در انقلاب ایران را دارند؟
وضعیت اقتصادی و سیاسی آمریکا در آن زمان خوب بود و با دولت های بورژوایی قدرتمند اروپا مناسبات حسنه داشته و بر سر مسایل اساسی جهان وحدت نظر داشتند. کنفرانس گوادلوپ و نتایج آن نمایانگر این واقعیت است.
اما امروز اوضاع به گونه دیگری است. دولت های بزرگِ سرمایه داری، شامل امپریالیسم آمریکا در سراشیب تاریخی موجود دچار بحرانهای سیاسی و اقتصادی رو به تعمیق هستند. بحران آنها ادامه بحران ٢٠٠٨ می باشد که ویروس کرونا رسید. این ویروس بحران را چنان تشدید کرد که در بطن آن ناکارایی سیستم سرمایه داری برای صدها میلیون انسان مشهود گشت. با زمینه سازی خود امپریالیسم آمریکا برای فروبردن روسیه در جنگ اوکراین و تهاجم امپریالیسم روسیه به آن کشور بحران غذایی و بحران سوخت هم فرارسیدند که تورم بی سابقه را برای شهروندان این کشورها رقم زد. در ضمن جنگ اوکراین اختلافات بین دولت های فرانسه و آمریکا را به شدت تشدید کرده است. پروفسور ریچار ولف در بحث دو جانبه ای که با پروفسور دیوید هاروی در “مارکسیسم امروز، ٢٠٢٢” دارد به گزارشی از “مدرسه کارزار اقتصادی” اشاره میکند که در ماه گذشته پخش شده است. طبق گفته ریچارد در گزارش مذکور و در رابطه با جنگ اوکراین آمده که دشمن فرانسه نه روسیه می باشد و نه چین، بلکه آمریکاست.
به این بحران ها بحران تکنولوژی های پیشرفته نظیر توییتر، فیس بوک، آمازون، اپل و نظایر آنها نیز اضافه شده است. کارشناسان گفته اند اینگونه ابرشرکت ها تاکنون بیش از سیصد هزار دانشمند و کارکنان و کارگران با مهارت بالا را بیکار کرده و این امار در سال اینده افزایش هم خواهد یافت.
ادامه دارد

Related posts