یادداشت روژمان – مبارزه ی ضد امپریالیستی و ضد ابرشرکت های تاراجگر در پرو

یادداشت روژمان – مبارزه ی ضد امپریالیستی و ضد ابرشرکت های تاراجگر در پرو

63163EB6 94E7 48D4 A5FA 0845085254C1

کارگران، دهقانان و بومیانِ محروم نگه داشته شده در پرو، واقع در آمریکای لاتین، از هفتم دسامبر 2022 تا کنون درگیر مبارزه ای سخت علیه الیگارشی مالی، سیاستمداران دست راستی، امپریالیسم آمریکا و شرکت های تاراجگر چند ملیتی هستند. این مبارزات به لحاظ طبقاتی می تواند دارای درس های ارزشمندی برای انقلابیونی در ایران باشد که جهت استقرار نظامی برابری طلب، بری از استبداد و سکولار پس از جمهوری اسلامی میکوشند.

در روز هفتم دسامبر 2022 سرمایه داران سر به امپریالیسم آمریکا و ابر شرکت های تاراجگر دست به کودتایی علیه رئیس جمهور منتخبِ مردم پرو زدند. آنها کودتای خود را از طریق کنگره دست راستی علیه پدرو کاستیلو، رئیس جمهور منتخب مردم معترض و تحت ستم  پیش بردند. کاستیلو، آموزگار دبستان، چپ و فعال مشهور سندیکائی، 2021 با برنامه ای رادیکال وارد مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری علیه یک دست راست افراطی گردید و در ماه جولای پیروز شد . شعار او برای انتخابات چنین بود: 

“در پروی ثروتمند نباید هیچ فقیری وجود داشته باشد.”

کاستیلو با آن شعار مورد حمایت کارگران و بومیان به فقر رانده شده ی کشور قرار گرفت. او قول داد که معادنعظیم پرو، نظیر مس و طلا و میادین گاز، را از نو ملی کند. وی به این طریق دشمنی ابرشرکت های مسلط بر معادن غنی پرو و امپریالیسم آمریکا را برای خود خرید. در کنار اینان بوروکرات های دست راستی خزیده در ارگان های حاکم، اولیگارشی مالی طرفدار ابرشرکت ها، رسانه ها و احزاب دست راستی با رئیس جمهور منتخب به دشمنی ژرف برخاستند. این مجموعه ی استثمارگر، تاراج کننده و فاسد تصمیم به عزل رئیس جمهورِ منتخبگرفتند. آنها از 28 جولای 2021 که کاستیلو بر مسند قدرت نشست تا برکناریش در هفتم دسامبر 2022 با استفاده از تمام تبلیغاتی یک کمپین پر از تحریف و دروغ را به راه انداختند تا به شهروندان پرو بقبولاند که یک دهقان زاده ای که از کودکی به کار پرداخته توانائی و شایستگی اداره ی کشور را ندارد.

اما کارگران، دهقانان و بومیان به فقر رانده شده تبلیغات زهرآگین دشمنان مردم را گوش و باور نکردند. آنها از همان روز کودتا در امواج انسانی بزرگ علیه کودتاگران به خیابان ها ریختند. مطالبه اصلی آنها اخراج رئیس جمهور سرسپرده سرمایه داران داخلی و خارجی و مزدوران آنها در بوروکراسی و ارتش و بازگشت کاستیلو به قدرت شدند. کودتاچیان با کسب حمایت از امپریالیسم آمریکاافراد دست چین شده پلیس و ارتش را مجهز به سلاح های جنگی به مقابله با معترضین فرستادند. آنها کارگران و بومیان، و مخصوصا فعالین و رهبران، را به گلوله بستند تا شاید آنها از مبارزه باز دارند. با اینکه تا تاریخ 12 ژانویه 45 نفر از مبارزین معترض جانباخته و صدها نفر زخمی شده اند، اما مبارزه با تشکیل کمیته های رزم، تظاهرات های شکوهمند، بستن خیابان ها، ایجاد راه بندان ها و اعتصابات محلی و سرتاسری ادامه داشته و افراد زیادتری به صف معترضین در کف خیابان پیوسته اند. مبارزین در این مرحله عاملین کودتا و رئیس جمهور کودتاگران را جنایتکار خوانده و خواستار دستگیری و محاکمه آنها شده اند.

بر اساس آخرین گزارش ها توده های کارگر و دهقان و بومیان به فقر رانده شده در پرو ضمن مبارزه برای برانداختن رئیس جمهور کودتاگران خواهان بازپس گیری معادن و میادین گازی بدون پرداخت غنیمت و کوتاه کردن دست صاحبان سرمایه های داخلی و خارجی از سرنوشت مردم و تسلط بر اقتصاد کشور شده اند.

Related posts