یک ضرورت فوری: هر چه توده‌ای تر کردن انقلاب مردم ایران

یک ضرورت فوری: هر چه توده‌ای تر کردن انقلاب مردم ایران

همایون فریدونی

13 آبان 1401

پراکنده و زمینگیر کردن نیروهای سرکوب باید یکی از اهداف و مطالبه مهم انقلاب کنونی باشد. برای اینکار ما به هرچه توده ای تر کردن این خیزش تاریخی نیاز داریم. برای اینکار ترتیبات و اتخاذ تاکتیک هایی لازم است که به بعضی از آنها اشاره می شود:

  1. این انقلاب ریشه در مخالفت شدید کارگران، زنان و زحمتکشان از اسلام سیاسی و تبعات آن، استثمار، دیکتاتوری، پایمال شدن حقوق زنان، شغلِ فاقد امنیت، بیکاری وسیع، فقر تباه کننده، اختلاس، رشوه خواری، رانتخواری، تبعیض، پایمال کردن حقوق ملیت ها و نظایر آن دارد. تمام کسانی که بدرجات گوناگون از ستمهای مذکور، که از طرف جمهوری اسلامی و صاحبان سرمایه اعمال میشود، رنج برده و از این حاکمیت و از سرمایه داران نفرت دارند از این ظرفیت برخوردارند که در انقلاب کنونی به طرزی فعالانه شرکت کنند، یعنی در خیابان ها و در اکسیون ها شرکت داشته باشند. در حال حاضر جسورترین این کسان زنان و مردانی بسیار جوان، نوجوان و حتی کودک هستند که رودروری نیروهای سرکوبگر می شوند.  این امر موجب تلفاتی میشود که می توان از آن دوری کرد. کمتر کردن میزان تلفات بسیار مهم بوده و یکی از راههای توده ای تر کردن انقلاب می باشد. این امر برای توده ای کردن انقلاب ضروری است اما در کنار آن باید کارهای دیگری هم کرد.
  2. برای جلب افرادی که هنوز به طرزی فعالانه به انقلاب نپیوسته اند باید از دست زدن به اقدامات پیش هنگام و زودرس خوداری کرد. حمله به ادارات دولتی بدون فایده و زودرس است. حمله مسلحانه به نیروهای مسلح در شرایط کنونی تماما مضر می باشد. زیرا این اقدامات به جای جذب مردم مورد نظر نتیجه عکس خواهد داد. این کار در شرایطی نتیجه مثبت خواهد داشت که قسمت های پائین نیروهای سرکوبگر ریزش کرده و در بین رده های بالاتر تزلزل بوجود بیاید.
  3. تقویت انقلاب در مدت زمان کوتاه میسر است به شرطی که به طریقی بین فعالین و رهبران ارتباط برفرار شده و در اتخاذ تاکتیک های مناسب هماهنگی ایجاد شود.
  4. تقویت صفوف انقلاب و ایجاد تغییر کیفی در توانِ آن نیاز به هموار کردن راه پیوستن طبقه کارگر با اعتصابات فلج کننده اش به انقلاب دارد که به تمهیدات ویژه و مدت زمان بیشتر نیاز دازد. در آینده باید بیشتر به این مهم پرداخت.

Related posts