نان کار آزادی، حکومت شورایی

نان کار آزادی، حکومت شورایی

همایون فریدونی

12 آبان 1401

انقلاب شکوهمند مردم ایران جنبشی همگانی است که به صورت یک خیزش و با  شعار “زن، زندگی، آزادی” شروع شد و با سرعتی متناسب با دوران پر تحرک ما به شعار “مرگ بر دیکتاتور”، “مرگ بر خامنه ای” و “مرگ بر جمهوری اسلامی” فراروئید. طبعا کارگران و بویژه کارگران بیکار به صورت آحاد در جنبش شرکت دارند، اما انقلاب بدون شرکت و اعتصاب کارگران شاغلی که تولید و خدمات ( منهای تولیدات مورد نیاز مردم) را مختل و سرانجام متوقف کنند به پیروزی نخواهد رسید. حضور وسیع کارگران اعتصاب کرده نیز مقدماتی لازم دارد که یکی و فقط یکی از آنها ایجاد پیوند بین مطالبات انقلاب و خواسته های فوری کارگران در جهت تامین معیشت آنهاست. معمول شدن و عمومیت یافتن شعار های “نان، کار، آزادی” در گام اول و شعار “نان، کار، آزادی، حکومت شورایی” در گام های بعدی می تواند یکی از ابزارهای ایجاد این پیوند باشد.

باید توجه داشت که بخش هایی از بورژوازی و بویژه خرده بورژواهای مرفه در انقلاب شرکت دارند. آنها به هیچوجه خواهان حضور کارگران با هویت مشخص نبوده و به مسئله معیشت آنها اعتنایی ندارند، اما کارگران بی شکل، زحمتکشان و فرزندان آنها، که اکثر مشارکت کنندگان در انقلاب را تشکیل می دهند، باید به تامین نان برای کارگران شاغل و کار برای میلیون ها کارگر بیکار اهمیتی خاص بدهند. کارگر زن و مردی که معیشت خود و خانواده اش تامین باشد، مسکن مناسب و ایمن داشته و امنیت شغلی داشته باشد بهتر مبارزه میکند. انقلاب باید سران رژیم و کابینه اش، به عنوان بزرگترین کارفرما را ناچار کند با استفاده از درآمد کلان نفت، که در سال گذشته نزدیک به 30 میلیارد دلار بوده و از 140 میلیارد دلار موجود در صندوق توسعه ملی  که سالانه 20 میلیارد دلار سود دارد، دستمزد کارگرانشان را زیاد کنند. باید دم و دستگاه اقتصادی و مافیایی خامنه ای، سرمایه داران بخش خصوصی و خصولتی را مجبور ساخت تا دستمزدها به نسبت سبد معیشت و میزان تورم را افزایش دهند.

قدرتمداران، سرمایه داران وابسته و سیاستگران گوش به فرمانشان تاکنون دوبار حقوق نیروهای مسلح و انتظامی را افزایش داده اند. به گزارش خبرنگار سیاسی فارس، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 8 آبان ماه) با افزایش 20 درصدی حقوق نیروهای انتظامی و مسلح موافقت کردند.

گرچه حاکمان میدانند بهبود درآمد، شرایط کاری و شرایط زندگی کارگران آنها را برای شرکت در انقلاب مهیاتر خواهد کرد، اما مشت نیرومند انقلاب می تواند بورژوازی دولتی و غیردولتی را مجبور کند تا در مقابل مطالبات انقلاب سر فرود آورند.

Related posts