تهران؛ بازداشت و انتقال «آتنا فرقدانی» به زندان قرچک ورامین

فرقدانی بازداشت

«آتنا فرقدانی»، کارتونیست و فعال مدنی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد. به گزارش روژمان و به نقل از کولبرنیوز روز شنبه بیست و پنجم فروردین‌ماه ١۴۰۳، آتنا فرقدانی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.در این گزارش آمده است، خانم فرقدانی در اعتراض به بازداشت خود، قرار وثیقه صادر شده را نپذیرفته و به همین دلیل به زندان قرچک ورامین منتقل شده است.بر اساس این گزارش، «آتنا فرقدانی» پس از بازداشت به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفته، به شکلی که آثار آن بر روی…

Read More