بیانیەی فعالین حقوق زنان سنندج در آستانە انتخابات رژیم

فعالین حقوق زنان سنندج در آستانە انتخابات رژیم

فعالین حقوق زنان سنندج در آستانه انتخابات فرمایشی رژیم، بیانیه‌ای را منتشر کردند. مردم مبارز ایران!جنبش انقلابی ژن، ژیان، ئازادی (زن،زندگی،آزادی) در سال ۱۴۰۱ صحنه سیاسی ایران را دگرگون کرد و اکثریت مردم از حاکمیت عبور کردند.حال در اولین انتخابات بعد از خیزش ژینا، شاهد ورود مزدورانی با نام کاندیدا و افرادی که جاهلانه به تبلیغ و گرم کردن انتخابات می‌پردازند هستیم.ما (فعالین حقوق زنان سنندج) اعلام می‌داریم که جمهوری اسلامی یک ساختار معیوب بوده و انتخاباتی که به انتصابات غیر مستقیم تقلیل یافته را به رسمیت نمی‌شناسیم.در ۱۱ اسفند…

Read More