خیزش مردم ایران، انقلابی عظیم و تاریخی – جعفر عظیم‌زاده

خیزش مردم ایران، انقلابی عظیم و تاریخی – جعفر عظیم‌زاده جهان شاهد شکل‌گیری بزرگترین انقلاب قرن ۲۱ در ایران است. این انقلاب در میسر آتی خود و پیشروی‌هایش به لحاظ اثرات عظیمی که در ایران، کل منطقه خاورمیانه و جهان خواهد گذاشت تنها با انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب اکتبر قابل قیاس خواهد بود. پایان جهان دو قطبی و انقلابات و جنبش‌های آزادی‌بخش و تبدیل جریانات سیاه تروریستی و تروریسم دولتی به بازیگران و میدان‌داران کشمکش‌های منطقه‌ای و جهانی در سه دهه‌ی گذشته، نه پایان تاریخ آنگونه که برخی متفکرین…

Read More